С грижа за бъдещето!

Горска сертификация

СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Земен
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от FSC Земен
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Земен през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от горсгостопанската дейност
Списък на дървесините и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Земен
Резюме ГСП нов Земен
Оценка на социалното въздействие Земен
Информация по подотдели и местности за планираното ползване през 2021 г.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг за 2020 Земен
Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Земен“ през 2019 г.
РЕЗЮМЕ НА ГСП НА ТП „ДГС ЗЕМЕН“
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Земен
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Земен
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности в ТП ДГС Земен
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Земен“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Земен
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Земен, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Земен срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности