С грижа за бъдещето!

Обявления

На основание на заповед № РД-07-36/16.01.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Земен” ОБЯВЛЕНИЕ   На основание на заповед № РД-07-36/16.01.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско  стопанство Земен”, а именно: Поземлен имот № 105026, с площ 4,446 дка, находящ се в землището на с. Блатешница, с ЕКАТТЕ 04340, общ. Земен, с начална годишна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират – в размер на 133,00 (сто тридесет и три) лева без ДДС. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП „ДГС Земен”, адрес: гр. Земен, ул. „Пещерско шосе” № 20, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга. Оглед на обекта може да се извършва в присъствие на представител на ТП „ДГС Земен”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Търгът ще се проведена 28.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на ТП „ДГС Земен”. Повторен търг ще се проведе на 12.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.